Q&A om kultur Rätt kultur är en förutsättning för hållbar verksamhet

Företag och organisationer lägger allt mer tid på att utveckla en kultur/miljö som levererar på strategier och svarar upp till varumärket.

De organisationer som ligger i framkant har kommit så långt att man vänt på det och utvecklat en kultur som skapar framgångsrika strategier, förädlar affärsidén och som i slutändan stärker resultat och värde. Gör rätt så har du en fantastisk resurs och möjlighet i din organisation. Att arbeta med företagskultur är en förutsättning för hållbar lönsamhet.

Är kultur en strategi?

Kulturen i en organisation är en del av strukturkapitalet. En stark kultur som stödjer verksamheten klarar både interna och externa förändringar och utmaningar. Något som blir allt viktigare i den utvecklingstakt vi ser i samhället idag. Affärsplaneringen bör därför alltid innehålla en beskrivning av den kultur som bäst stödjer verksamhetens utveckling och en strategi för hur det ska uppnås.

Hur vet man vilken kultur man har?

Alla organisationer har en kultur – mer eller mindre synlig. Antingen är den medvetet formad, eller så har den utvecklats ur vardagen. Företagskultur är organisationens förhållningssätt till verksamheten, kunder och kollegor. Den kommer till uttryck i strukturer och beteenden som är avgörande för verksamhetens utveckling och framgång – internt och externt. Beskriv dessa beteenden så har ni en första bild av er kultur. Mät sedan kulturen så får du en tydligare bild av organisationens egen syn på både befintlig och önskad kultur.

Vem ansvarar för kulturen?

Det enkla svaret är alla, men den som har den yttersta makten har som alltid också det yttersta ansvaret. Styrelsen som kravställare och ledningen som kulturbärare och genomförare med ansvaret att tydliggöra och skapa förutsättningar för den önskade kulturen.

Hur utvecklar man kulturen i rätt riktning?

Det är ett ledningsansvar att förstå den befintliga kulturen och potentialen att utveckla och arbeta med den. För att göra det behöver man bestämma vilken kultur som är rätt för verksamheten nu och framåt. Genom att säkerställa att den organisatoriska infrastrukturen, som till exempel belöningssystem och feedbackstystem stödjer den önskade kulturen kan man börja förankra den. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på att skapa delaktighet genom att i all kommunikation tänka vad, varför och hur. En regelbunden mätning och dialog kring kulturen och hur den påverkar arbetet är sedan en viktig del för både ledarskap och medarbetarskap.

Vilken nytta gör en värdegrund?

Att utveckla en företagskultur är inte detsamma som att ta fram en värdegrund. Värderingar är viktiga som gemensam plattform för den kultur som organisationen behöver och vill ha. Och en värdegrund är viktig som ett ledningsverktyg och styrinstrument. Men för att bli en kultur måste det omsättas i strukturer och beteenden och levas i vardagen.

Så känner du igen en bra företagskultur. 10 tydliga signaler

  1. Kulturen stödjer verksamheten med direkt koppling till företagets strategiska plattform och varumärke
  2. Grundläggs i ledningen, förankras i chefsleden och utvecklas av medarbetarna
  3. Främjar öppen kommunikation, ansvarstagande och delaktighet
  4. Ägs av företagets ledning och har en operativt ansvarig ”culture manager”
  5. Har ett tydligt och mätbart mål på kort och lång sikt
  6. Mäts kontinuerligt med löpande utveckling i organisationen
  7. Kopplar till organisatoriska infrastrukturer såsom arbetsmiljö, belöningsstrategi och personlig utveckling
  8. Kopplar till företagets hållbarhetsstrategi
  9. Använder naturligt och proaktivt värdegrunden i vardagens alla beslut
  10. Kunder, omvärld och konkurrenter känner av kulturen