Due diligence Företagskultur och
humankapital vid M&A

Vid M&A är en väl underbyggd analys en förutsättning för ett lyckat förvärv eller samgående.

DD-processen har ofta stabila rutiner för utvärdering av affärsplaner, ekonomi och verksamhetsprocesser, medan det är svårare att få tillgång till och tolka information om humankapitalet. Erfarenheten visar att många samgåenden och förvärv inte når full potential eller till och med misslyckas till följd av mismatch mellan olika organisationskulturer och förväntningar.

Som komplement till den traditionella informationen om humankapitalet som CV, anställningsavtal mm är medvetenhet om organisationens kultur en viktig faktor för en långsiktigt framgångsrik affär. Och kulturen, liksom individuella förmågor kan mätas.

Vi har erfarenhet av företagsöverlåtelser och kan ge stöd med kulturell Human Capital-Due Diligence inför försäljning, under DD-processen eller för att hitta rätt strategier och ledarskap i samgåendet. Utvärderingen anpassas till olika skeden av överlåtelseprocessen, med hänsyn till den sekretess som oftast råder, och vilka som kan involveras.


Kontakta oss för ett samtal kring hur vi kan hjälpa er i DD-processen. Maila oss på info@addculture.se eller kontakta någon av oss direkt.