Projektkultur Teamkänsla, ledarskap
och struktur

I projekt sätts olika kompetenser och funktioner samman för att arbeta mot samma mål och leverera resultat. Relationen mellan de människor som ska utföra uppdraget är av avgörande betydelse för projektets framgång. Ett framgångsrikt projekt karaktäriseras av tydlighet, kommunikation och ledarskap där struktur och kultur stödjer varandra.

Struktur handlar om organisation, processer, målbild, uppföljning och kommunikation. Projektkulturen handlar om tydlighet, samförstånd och samverkan som grund för beteenden och arbetssätt som stadigt för projektet framåt. Enkelt uttryckt är kulturen en förutsättning för strukturen och vice versa. Det lägger också grunden för en arbetsmiljö som uppfyller kraven på Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). 

Projektkultur inom samhällsbyggnad

Stora projekt inom samhällsbyggnad är organisatoriskt komplexa och ofta en stor teamutmaning. Många parter och intressenter är inblandade. För att klara tids- och budgetmål krävs en avancerad samverkan. Det ställer stora krav på hur man organiserar projektet, med kultur och struktur som stärker varandra och skapar ett konstruktivt samspel mellan alla parter. Med relativt enkla insatser kan man öka träffsäkerhet och effektivitet avsevärt.

Vi har erfarenhet av och erbjuder rådgivning och löpande stöd i arbetet att bygga och driva effektiva projektorganisationer, som levererar på budget och tidsplan.


Kontakta oss för ett samtal kring hur vi kan hjälpa er att skapa en effektiv projektorganisation. Maila oss på info@addculture.se eller kontakta någon av oss direkt.

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ – OSA

En sund och tydlig organisations- och företagskultur är lagstadgad i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) från 2015. Där anges tydligt hur tydligt hur uppdrag och beteenden behöver samspela. Detta gäller även i projekt.

Avseende den Organisatoriska arbetsmiljön sätts villkor och förutsättningar som inkluderar:

  • Ledning och styrning
  • Kommunikation
  • Delaktighet, handlingsutrymme
  • Fördelning av arbetsuppgifter
  • Krav, resurser och ansvar

Den Sociala arbetsmiljön innefattar villkor och förutsättningar som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Det innebär bl.a. att varje medarbetare ska ha en individuell roadmap som speglar uppdraget i vardagen, uppdragets omfattning samt hur det ändras vid ändrade förutsättningar i organisationen. Det ska också framgå hur individen får återkoppling och feedback på sitt arbete. Ansvarig ledare och chef ansvarar för roadmaps på individ- och gruppnivå.