Tillväxtföretag Att använda kulturen
strategiskt

Under senare år har digitalisering och teknikutveckling drivit fram nya företag och affärsmodeller med fokus på tillväxt. I nya tillväxtföretag finns ofta en unik energi och kreativitet där kultur och struktur reaktivt växer fram under resans gång

För att uthålligt kunna dra nytta av det positiva driv som finns i det snabbt växande företaget är det viktigt att proaktivt utveckla ledarskap och styrande strukturer parallellt med en organisationskultur som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och innovativ utveckling. Att medvetandegöra och ta hand om all den vilja och energi som finns hos medarbetarna lägger grunden till en medveten kultur som förenklar och driver tillväxt i förtagets olika livscykler. Vi hjälper ledningen i tillväxtföretag att strategiskt ta vara på humankapitalet genom insikter om kulturen i organisationen och om de strukturer som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Några exempel

  • Definition av den kultur företaget behöver – mätning och analys av rådande och möjlig kultur
  • Utveckling av ledningsgruppens strategiska och operativa roll
  • Hållbar organisationsutveckling
  • Genomlysning av nuläge med HR-strategi; interim HR-chef, arbetsrättsligt stöd mm.

Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa er att säkra humankapitalet med fokus på kultur och struktur. Maila oss på info@addculture.se eller kontakta någon av oss direkt.